ประกาศฯ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2567

ประกาศฯราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567

ภ.ด.ส.1 ลำดับ 1-50     ภ.ด.ส.1 ลำดับ 51-100      ภ.ด.ส.1 ลำดับ 101-150     ภ.ด.ส.1 ลำดับ 151-200   ภ.ด.ส.1 ลำดับ 201-250

ภ.ด.ส.1 ลำดับ 251-300    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 301-350    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 351-400    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 401-450    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 451-500

ภ.ด.ส.1 ลำดับ 501-550    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 551-600    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 601-650    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 651-700    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 701-750

ภ.ด.ส.1 ลำดับ 751-800    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 801-850    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 851-900    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 901-950    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 951-1000

ภ.ด.ส.1 ลำดับ 1001-1050    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 1051-1100    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 1101-1150    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 1151-1200    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 1201-1250 ภ.ด.ส.1 ลำดับ 1251-1300    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 1301-1350    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 1351-1400    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 1401-1450

ภ.ด.ส.1 ลำดับ 1451-1500    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 1501-1550    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 1551-1600    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 1601-1650    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 1651-1700 ภ.ด.ส.1 ลำดับ 1701-1750    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 1751-1800    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 1801-1850    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 1851-1900

ภ.ด.ส.1 ลำดับ 1901-1950    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 1951-2000    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 2001-2050    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 2051-2100

ภ.ด.ส.1 ลำดับ 2101-2150    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 2151-2200    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 2201-2250    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 2251-2300

ภ.ด.ส.1 ลำดับ 2301-2350    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 2351-2400    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 2401-2450    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 2451-2500

ภ.ด.ส.1 ลำดับ 2501-2550    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 2551-2600    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 2601-2650    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 2651-2700

ภ.ด.ส.1 ลำดับ 2701-2750    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 2751-2800    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 2801-2850    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 2851-2900

ภ.ด.ส.1 ลำดับ 2901-2950    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 2951-3000    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 3001-3050    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 3051-3100

ภ.ด.ส.1 ลำดับ 3101-3150    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 3151-3200    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 3201-3250    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 3251-3300

ภ.ด.ส.1 ลำดับ 3301-3350    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 3351-3400    ภ.ด.ส.1 ลำดับ 3401-3450

Scroll to Top