หน่วยตรวจสอบภายใน

(นายศักดา เทียมทัศน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

(นางสาวอรพิน สุระเสน)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

Scroll to Top