สำนักปลัด

(นางสาวศรีสถาพร ซาสังข์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางนุกูล ทามะณี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางไพรวรรณ ทุมมา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(น.ส.กนกวรรณ ไชยจันดา)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(นางสาธิตา เกตุงาม)

นิติกรชำนาญการ

(นายภัทรบดินทร์ บังศรี)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

(นางสาวกัญจน์ญญัฐ ศรีระอุดม)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(นางสาวเดือนฉาย เฉลิมสุข)

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

(นางสาวสุพรรณี พะวัง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายวุฒิศักดิ์ ศรีสุข)

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

(นายกิตติศักดิ์ กีดกัน)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายสมชาย เพชรดี)

พนักงานดับเพลิง

(น.ส.ณิชชยา สมศรี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

(นางสาวพัทธรนันท์ อินทะพันธ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

(นางสาววิชชุดา บุญเนตร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(น.ส.รวีวรรณ ขยันวงษ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นายรุ่งเรือง กาวีระ)

ผู้ช่วยจพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายสนั่น บุระดาษ)

พนักงานขับรถยนต์

(นายสมชาติ เพชรดี)

พนักงานขับรถยนต์

(นายไพรทูล บุญเพิ่ม)

ภารโรง

(นายสุทร อมร)

คนงาน

(นางสาววรรณภา วาไชยะ)

คนงาน

(นายแดง บุญเลี้ยง)

ยาม

Scroll to Top