กองคลัง

(นางสาวศรีสถาพร ซาสังข์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวฐิติรัตน์ พึ่งสำเภา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางพิชญาพร ขุนธิวงศ์)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(นางสาวรัตนาภรณ์ บำรุงผล)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวสุนิศา โพธิพันธ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(นางสาวทรรศนีย์ โพธิพันธ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(นางสาวนิพัทธา แสงสุกวาว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Scroll to Top