ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประเภทประกาศ และ (Parameter)
 • (D0) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ hp) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (B0) จ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (15) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ ภาคเรียนที่ 1 / 2567 (เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (P0) จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ ภาคเรียนที่ 1 / 2567 (เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2567) -> อ่านรายละเอียด
 • (W2) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศพด.บ้านม่วง ประจำเดือน มิ.ย. ๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D2) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศพด.บ้านตระกาจขอนแก่นพัฒนา ประจำเดือน มิ.ย.๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W1) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศพด.บ้านซำตารมย์ ประจำเดือน มิ.ย.๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D1) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศพด.บ้านโคก ประจำเดือน มิ.ย. ๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W0) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D0) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วม (สถานที่กลาง) ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (B0) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วม (สถานที่กลาง) ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (15) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ hp) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (P0) จ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W2) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศพด.วัดซำแสง ประจำเดือน มิ.ย.๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D2) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศพด.บ้านม่วง ประจำเดือน มิ.ย. ๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W1) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศพด.บ้านตระกาจขอนแก่นพัฒนา ประจำเดือน มิ.ย.๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D1) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศพด.บ้านซำตารมย์ ประจำเดือน มิ.ย.๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศพด.บ้านโคก ประจำเดือน มิ.ย. ๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D0) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (B0) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วม (สถานที่กลาง) ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (15) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วม (สถานที่กลาง) ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (P0) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ hp) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W2) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเกาะ หมู่ 3 ซอยบ้านนายบุญโฮม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D2) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบก หมู่ 9 สายทางจากนานายทน บุญเลี้ยง ถึง คลองส่งน้ำชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W1) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศพด.วัดซำแสง ประจำเดือน มิ.ย.๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D1) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศพด.บ้านม่วง ประจำเดือน มิ.ย. ๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศพด.บ้านตระกาจขอนแก่นพัฒนา ประจำเดือน มิ.ย.๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศพด.บ้านซำตารมย์ ประจำเดือน มิ.ย.๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (B0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศพด.บ้านโคก ประจำเดือน มิ.ย. ๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (15) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (P0) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วม (สถานที่กลาง) ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W0) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D0) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (B0) จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ 5654 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (15) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเกาะ หมู่ 3 ซอยบ้านนายบุญโฮม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (P0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบก หมู่ 9 สายทางจากนานายทน บุญเลี้ยง ถึง คลองส่งน้ำชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W0) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> อ่านรายละเอียด
 • (D0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอี้หน้าโฟเมก้าขาว จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (B0) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (15) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (P0) จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ 5654 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D0) ซื้อวัสดุ อุปการณ์สำหรับใช้ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (B0) ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (15) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> อ่านรายละเอียด
 • (P0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอี้หน้าโฟเมก้าขาว จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D0) จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (B0) ซื้อวัสดุ อุปการณ์สำหรับใช้ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (15) ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (P0) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> อ่านรายละเอียด
 • (15) ซื้อวัสดุ อุปการณ์สำหรับใช้ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (P0) ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (15) ซื้อกล้องวงจรปิด (พร้อมชุดติดตั้ง) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (P0) จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D1) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านซำตารมย์ หมู่ที่ 7 เส้นทางสวนพ่อสายันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านซำตารมย์ หมู่ 7 - หนองกระเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W2) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านซำตารมย์ หมู่ 7 - หนองกระเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D2) จ้างโครงการปรับปรุงอาคารตลาดชุมชนตำบลตระกาจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W1) จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนสายบ้านตระกาจพัฒนา หมู่ที่ 12 ถึงบ้านตระกาจ หมู่ที่ 4 รหัสสายทาง ศก.ถ. 70-019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D1) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านซำตารมย์ หมู่ที่ 7 เส้นทางสวนพ่อสายันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านซำตารมย์ หมู่ 7 - หนองกระเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D0) ซื้อกล้องวงจรปิด (พร้อมชุดติดตั้ง) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (B0) จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (B0) ซื้อกล้องวงจรปิด (พร้อมชุดติดตั้ง) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W2) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D2) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านซำตารมย์ หมู่ที่ 7 เส้นทางสวนพ่อสายันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W1) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านซำตารมย์ หมู่ 7 - หนองกระเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D1) จ้างโครงการปรับปรุงอาคารตลาดชุมชนตำบลตระกาจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W0) จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนสายบ้านตระกาจพัฒนา หมู่ที่ 12 ถึงบ้านตระกาจ หมู่ที่ 4 รหัสสายทาง ศก.ถ. 70-019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านซำตารมย์ หมู่ที่ 7 เส้นทางสวนพ่อสายันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (B0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านซำตารมย์ หมู่ 7 - หนองกระเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (15) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> อ่านรายละเอียด
 • (W2) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านซำตารมย์ หมู่ที่ 7 เส้นทางสวนพ่อสายันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D2) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านซำตารมย์ หมู่ 7 - หนองกระเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W1) จ้างโครงการปรับปรุงอาคารตลาดชุมชนตำบลตระกาจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D1) จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนสายบ้านตระกาจพัฒนา หมู่ที่ 12 ถึงบ้านตระกาจ หมู่ที่ 4 รหัสสายทาง ศก.ถ. 70-019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านซำตารมย์ หมู่ที่ 7 เส้นทางสวนพ่อสายันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านซำตารมย์ หมู่ 7 - หนองกระเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (B0) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> อ่านรายละเอียด
 • (15) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> อ่านรายละเอียด
 • (P0) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> อ่านรายละเอียด
 • (W2) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศพด.บ้านโคก ประจำเดือน พ.ค. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D2) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W1) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วม (สถานที่กลาง) ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D1) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W0) จ้างโครงการปรับปรุงอาคารตลาดชุมชนตำบลตระกาจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D0) จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนสายบ้านตระกาจพัฒนา หมู่ที่ 12 ถึงบ้านตระกาจ หมู่ที่ 4 รหัสสายทาง ศก.ถ. 70-019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (B0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านซำตารมย์ หมู่ที่ 7 เส้นทางสวนพ่อสายันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (15) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านซำตารมย์ หมู่ 7 - หนองกระเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (B0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (15) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (P0) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> อ่านรายละเอียด
 • (W0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (B0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (P0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (B0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (15) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (P0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W1) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D1) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร ปรุงสำเร็จ จำนวน ๑ งาน ตามโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D1) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W0) จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 13 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (B0) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านซำตารมย์ หมู่ที่ 7 ถึง หนองกระเบา -> อ่านรายละเอียด
 • (15) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านซำตารมย์ หมู่ที่ 7 เส้นทางสวนพ่อสายัต์ -> อ่านรายละเอียด
 • (P0) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนสายบ้านตระกาจพัฒนา หมู่ที่ 12 ถึงบ้านตระกาจ หมู่ที่ 4 รหัสสายทาง ศก.ถ. 70 - 019 -> อ่านรายละเอียด
 • (W0) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> อ่านรายละเอียด
 • (D0) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> อ่านรายละเอียด
 • (B0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (15) จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 13 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D1) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> อ่านรายละเอียด
 • (W0) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> อ่านรายละเอียด
 • (D0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 6 สายทางจากวัดซำแสงไปทางสวนนายนิยม บุญเนตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (B0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 11 สายทางซอยข้างร้านอโศก (แดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (15) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (P0) จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 13 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D0) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> อ่านรายละเอียด
 • (B0) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> อ่านรายละเอียด
 • (W2) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศพด.วัดซำแสง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D2) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศพด. บ้านม่วง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W1) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศพด.บ้านตระกาจขอนแก่นพัฒนา ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D1) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศพด.บ้านซำตารมย์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W0) จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D0) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วม (สถานที่กลาง) ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (B0) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศพด.บ้านโคก ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (15) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 6 สายทางจากวัดซำแสงไปทางสวนนายนิยม บุญเนตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (P0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 11 สายทางซอยข้างร้านอโศก (แดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W1) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก Ink Tank Printer) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D1) ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W0) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้สตาร์เดลต้าพร้อมเบรกเกอร์ครบชุด) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (B0) ซื้อเครื่องผลิตอิฐมอญ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W0) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก Ink Tank Printer) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D0) ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (B0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (15) จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (P0) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วม (สถานที่กลาง) ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (B0) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก Ink Tank Printer) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D0) ??????????????????????? (???????????? Multifunction ????????????????????????????? Ink Tank Printer) ????? ? ??????? ?????????????????? -> อ่านรายละเอียด
 • (D2) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก Ink Tank Printer) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W1) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก Ink Tank Printer) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D1) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก Ink Tank Printer) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (W0) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (D0) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที่ ๒) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (B0) จ้างโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา (ท่อเมน) ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (15) ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
 • (P0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> อ่านรายละเอียด
Scroll to Top