หัวหน้าส่วนราชการ

(นายศักดา เทียมทัศน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 08-1999-1852

(นายศักดา เทียมทัศน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 08-1999-1852

(นางสาวศรีสถาพร ซาสังข์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 08-3795-2938

(นางสาวศรีสถาพร ซาสังข์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 08-3795-2938

(นายศักดา เทียมทัศน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผอ.กองช่าง
โทร. 08-1999-1852

(นายศักดา เทียมทัศน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 08-1999-1852

Scroll to Top