กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม

(นายศักดา เทียมทัศน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม

(นายกำพล นิตอินทร์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(นางระยอง โทคำเวช)

ครูชำนาญการ

(นางสาววรรณา เทียมทัศน์)

ครูชำนาญการ

(นางสังวาลย์ แจ่มศรี)

ครูชำนาญการ

(นางสาวไพบูรณ์ บุตรสมาน)

ครูชำนาญการ

(นางภาวิณี ดำรีห์)

ครูชำนาญการ

(นายกฤษฎา นิตอินทร์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายเรืองศักดิ์ หลวงจันทร์)

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

(นายรุ่งเรือง พูโท)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นางสาวนันทิยาพร ทวีพันธ์)

ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

(นางสาวคำนาง แก้วชะอุ่ม)

ผู้ดูแลเด็ก

(นางสาวอนุสรณ์ เสนาภักดิ์)

ผู้ดูแลเด็ก

(นางธิดาเดือน สอนไชยยาติ)

ผู้ดูแลเด็ก

(นางณัฐวิกา จิตต์อ่อน)

ผู้ดูแลเด็ก

(นางสาวรวีวรรณ เพชรดี)

ผู้ดูแลเด็ก

(นางสาวสุวนันท์ บุญเพิ่ม)

ผู้ดูแลเด็ก

(นางสาวพัฒนาวรรณ บุญเพิ่ม)

ผู้ดูแลเด็ก

(นางสาวนาตยา เทียมทัศน์)

ผู้ดูแลเด็ก

(นางสาวศรีศิกัญศ์ญา ศรีสวัสดิ์)

ผู้ดูแลเด็ก

(นางสาวเบญจมาส เสนาภักดิ์)

ผู้ดูแลเด็ก

(นางสาวศิรินยา พันธ์พงษ์)

ผู้ดูแลเด็ก

(นางสาววัชรินทร์ แก่นหอม)

ผู้ดูแลเด็ก

Scroll to Top