กองช่าง

(นายศักดา เทียมทัศน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชุติพงศ์ สมไชย)

นักจัดการงานช่างชำนาญการ

(นายประวิทย์ สำลี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายอดิศักดิ์ ชุ่มชื่น)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายมานะ ชื่นชาย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(นางสาวสุภาพร ดอกดวง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นางสาวทิพย์เกสร ป้องคำพันธ์)

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

(นายอำนาจ บุตรสมาน)

พนักงานขับรถยนต์

Scroll to Top