โครงการฝึกอบรมและสัมมนา ข้าราชการ พนักงาน ฯ อบต.ตระกาจ 2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่เข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานข้าราชการ พนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ 26-28 มิถุนายน 2567” โดย นายรัชชัย สุขหุ้ม ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯและเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้หัวข้อ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต และ นางสาวชลธิชา ดวงศรี วิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ การกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร/การจัดตั้งธนาคารขยะ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ โดยดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Scroll to Top