โครงการฝึกอบรมอาชีพฯ

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางนิภา คงเพชร ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมการทำอิฐมอญจากดินภูเขาไฟผสมเปลือกหอยเชอรี่ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ โดยนายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ เป็นวิทยากรบรรยายการทำอิฐมอญจากดินภูเขาไฟผสมเปลือกหอยเชอรี่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลตระกาจ ภาคีเครือข่ายนวัตกรรมการทำอิฐตัวหนอน กระถางดอกไม้ จากผงขี้เถ้าเปลือกหอยเชอรี่ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น ภาคีเครือข่ายนวัตกรรมการทำดินภูเขาไฟผสมขี้เถ้าจากเปลือกหอยเชอรี่ โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ วิสาหกิจชุมชนตำบลตระกาจ ได้ร่วมจัดโครงการฯ ให้แก่ประชาชนตำบลตระกาจ ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาและต่อยอดสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปในอนาคต โดยได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Scroll to Top