ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  มีความประสงค์จะรับสมัครการรับโอน (ย้าย)  พนักงานส่วนตำบล  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่วาง  ตามแผนอัตรากำลัง  3  ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569) โดยวิธีการรับโอน (ย้าย)  พนักงานส่วนตำบล  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  ตรงตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไขและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา  ในตำแหน่ง นิติกร  ระดับ  ปฏิบัติการ/ชำนาญการ  สังกัด  สำนักปลัด

Scroll to Top