ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ  กรมควบคุมโรคแจ้งว่า  ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน  อากาศมีความเย็นชื้นขึ้นเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดป่าหลายชนิดทั้งเห็ดรับประทานได้และเห็ดมีพิษ  เห็ดป่าพบได้ทุกภูมิประเทศมีความเหมาะสม  ประกอบกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่นิยมการรับประทานเห็ดป่าจึงทำให้พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวติจากการรับประทานเห็นพิษเป็นประจำทุกปี    ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด  กรมควบคุมโรค  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2567  จนถึงปัจจุบันพบเหตุการณ์ระบาดโรคระบาดอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ  จำนวน  3  เหตุการณ์  พบผู้ป่วย  จำนวน  14  ราย  ผู้เสียชีวิต 1  ราย  ในปีนี้สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ต้นฤดูฝนโดยพบเหตุการณ์ระบาดตั้งแต่เดือนเมษายนซึ่งเริ่มมีฝนประปรายจนถึงเดือนพฤษภาคมที่มีฝนตกชุกในหลายพื้นที่

Scroll to Top