ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้ตามมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2567

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้ตามมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ  ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้  ปี 2567  กรมการค้าภายในได้ดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้ตามมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ  ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้  ปี 2567  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งให้มีการระบายส่งออกผลไม้คุณภาพไปยังตลาดปลายทางในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดกระจุกตัว  ซึ่งจะช่วยรักษาระดับเสถียรภาพด้านราคาในประเทศทั้งระบบ  โดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวมรับซื้อผลไม้คุณภาพตามมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศให้แก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการค้าผลไม้ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในอัตรากิโลกรัมละ 4 บาท  ตามปริมาณผลไม้ที่มีเอกสารหลักฐานแหดงการส่งออกจริง  แต่ไม่เกิน  100,000  ตัน  ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน  200 ล้านบาท เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ จึงขอความร่วมมือท่านในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้ตามมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ  ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้  ปี 2567 ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบอย่างทั่วถึง

Scroll to Top