พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2566

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ให้กับเด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ โดย นายศักดา เทียมทัศน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ให้กับเด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปกครอง ถึงพัฒนาการเรียนรู้ที่เริ่มเติบโตขึ้น พร้อมที่จะย่างก้าวเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไปในอนาคต โดยได้ดำเนินพิธีมอบฯ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Scroll to Top