ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยจัดให้มีสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

– ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
– คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
– ประกาศขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
– คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

ที่ตั้ง : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ หมู่ 11 ถนนโเชคชัย-เดชอุดม ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.

รายงานสถิติข้อมูลการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

เอกสารประชาสัมพันธ์

– กฎหมายจัดตั้ง

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560

2.พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549

3.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

4.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 ฉบับที่ 7

– แผนพัฒนาท้องถิ่น

1.แผนพัฒนาท้องถิ่น

– งบประมาณรายจ่ายประจำปี

1.งบประมาณรายจ่ายประจำปี

– แผนดำเนินงานประจำปี

1.แผนดำเนินงานประจำปี
– การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
– แผนอัตรากำลัง

1.แผนอัตรากำลัง

– แผนพัฒนาบุคลากร

1.แผนพัฒนาบุคลากร

– ข้อบัญญัติท้องถิ่น

1.ข้อบัญญัติอบต.ตระกาจ เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560

2.ข้อบัญญัติอบต.ตระกาจ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2560

3.ข้อบัญญัติอบต.ตระกาจ  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560

4.ข้อบัญญัติอบต.ตระกาจ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2560

5.ข้อบัญญัติอบต.ตระกาจ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562

– แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
– แผนการจัดหาพัสดุ

1.แผนการจัดหาพัสดุ
– ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

1.ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตระกาจ

2.ระบบการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP
– สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
– รายงานสถานะทางการเงิน

1.รายงานสถานะทางการเงิน
– ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
– รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

1.รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
– รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
– รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
– ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
– รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

1.รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

1.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

– ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

1.ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2.ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

Scroll to Top