การเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัลด้วยสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”

ประชาสัมพันธ์การเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัลด้วยสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” คณะกรรมการเครือข่ายเสริมสร้างอินเตอร์เน็ตปลอดภัยประเทศไทยแจ้งว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัลด้วยสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” ร่วมกับกรมสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะดิจิทัลเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางไซเบอร์ให้แก่ประชาชนคนไทย สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัยมีความรับผิดชอบและสร้างสรรค์ต่อสังคม โดยขอความกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขยายผลไปยังประชาชนคนไทยทุกช่วงวัย โดยสามารถเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์แพลตฟอร์ม LearnDi for Thais

https://drive.google.com/drive/folders/1oFk7GgQ7yYEf4TGcvc-nf8EbNl_v__3q

Scroll to Top