ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน Young Leaders หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง) (Environmental Management) (Environmental Management)

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน Young Leaders หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง) (Environmental Management) (Environmental Management) กรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น(JICA) ดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2567 หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ) (Urban Environmental Management) ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม – วันพุธที่ 5 กันยายน 2567 ณ ประเทศญี่ปุ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาองค์ความรู้ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ระบบกฎหมาย เทคโนโลยี หากมีความประสงค์จะขอรับทุนฝึกอบรมให้จัดทำใบสมัครทุนฝึกอบรม ภายในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

Scroll to Top