ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส) ว่า  มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  กำหนดให้วันที่  26  มิถุนายนของทุกปี  เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์เข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบัน สำหรับในปี พ.ศ.2567 สำนักงาน ป.ป.ส.  ได้กำหนดแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน)  ตามนโยบายของรัฐบาล  ที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับในโอกาสมาหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เฉลิมพระชนมพรรษา  6  รอบ  28  กรกฎาคม  2567  ถือเป็นวาระสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน  และภาคประชาชนจะได้แสดงความจงรักภักดี  ด้วยการรวมพลังสร้างกระแสและปลุกพลังทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ในการนี้ จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน)ประจำปี 2567 ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย  สร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา”

Scroll to Top