ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ  ได้กำหนดดำเนินการตามโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567 (หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยแพทย์  พอ.สว.)  ในวันที่  20  มิถุนายน  2567  ณ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ  ได้กำหนดจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ  เพื่อจำหน่ายให้ประชาชนในราคาพิเศษ  ประกอบด้วย  อาหาร  เครื่องดื่ม  ผลิตภัณฑ์ซักล้าง  ผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย  เป็นต้น 

Scroll to Top