ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ตลาด

ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

https://drive.google.com/file/d/17yULnKmlyyRSKbU5iDHlfEAYDNThhZFv/view?usp=sharing

การพัฒนาเพื่อยกระดับตลาดที่อยู่ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน

https://drive.google.com/file/d/1s7oVF1204p9gTTSQaXhVSvgePWVRErzC/view?usp=sharing

Scroll to Top