บริการจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค

วันที่ 27 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ตระกาจ ออกบริการจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านโคก หมู่ที่1 ตำบลตระกาจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ไม่มีน้ำใช้
เนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน ของทุกปี จะเป็นช่วงฤดูแล้งจึงทำให้น้ำมีปริมาณที่น้อยลง องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนใช้น้ำในปริมาณที่น้อยลงในช่วงฤดูแล้งนี้ จนกว่าจะถึงช่วงฤดูฝน ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สายด่วน อบต.ตระกาจ 045-826208
Scroll to Top