ยุทธศาสตร์

พิมพ์
ฮิต: 3340

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
1.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ
1.2 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนตระกาจ
1.3 พัฒนาทักษะระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างศักยภาพ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
2.1 การพัฒนาศักยภาพด้านการค้าและการลงทุน
2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยว

3. ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
3.1 การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 การเสริมสร้างคุณธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสุขภาพและการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
แนวทางการพัฒนา
4.1 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยปะชาชน
4.2 การส่งเสริมและการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรกรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเมืองน่าอยู่
แนวทางการพัฒนา
5.1 การพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค
5.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.3 ส่งเสริมพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
5.4 รักษาสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน และการจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์
6.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6.4 พัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล
แนวทางการพัฒนา
7.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง
7.2 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
7.3 พัฒนาการให้ข่าวสารประชาชน
7.4 ส่งเสริมการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญ

dla
e-laas
e-plan
ele
info
kortor
ppc logo

ช่องทางการตอบแบบ (EIT)

email-logo

สถิติผู้เยี่ยมชม

1348881
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
453
507
453
1344941
9164
17670
1348881
IP คุณคือ : 34.239.160.86
Server Time: 2021-09-19 21:39:54

ข่าวสารล่าสุด

ติดต่อ อบต.ตระกาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
95 หมู่ที่ 12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์/โทรสาร 045-826208
email : admin@trakaj.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100021687999946

complain1