วิสัยทัศน์

พิมพ์
ฮิต: 3200

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

"มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกัน พัฒนา มาสร้างงานใหม่ มาแก้ไขงานเก่า มาเข้าถึงประชาชน"

  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์ต่างๆ ภายในประเทศ และนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ที่จะต้องสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับในช่วงระยะเวลา 4 ปีต่อไป ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษกิฐและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนชุมชน และแผนพัฒนาตำบลตระกาจ ให้ปรากฎในทุกๆด้าน มีดังนี้

  (1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลตระกาจ ต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ปลุกจิตสำนึกให้รักและหวงแหนในการมีส่วนร่วมบำรุงรักษาป่าชุมชน

  (2) ประชาชนในตำบลตระกาจ ต้องเป็นสังคมที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนต้องได้รับการดูแลในทุกๆด้าน และมีความปลอดภัยมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับการศึกษาทั้งภาคปกติ และวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอด อย่างมีคุณภาพและเรียนรู้ในการปกครองในระบบประชาธิปไตย

 (3) เศรษฐกิจของประชาชนในตำบลตระกาจ ต้องรณรงค์และส่งเสริมให้เป็นเกษตรปลอดสารพิษ หรือการแปรรูปทางการเกษตรภายใต้การพึ่งตนเองอย่างเข้มแข็ง

  (4) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการภายในตำบลตระกาจ ต้องได้รับการดูแลปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ มีการขยายเขตระบบประปา ไฟฟ้า ถนน ทางระบายน้ำ สะพาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบลให้เหมาะสมขึ้นให้เป็นตำบลน่าอยู่

 นโยบายและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ นโยบายหลักที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จตามแนวทางที่กล่าว คณะผู้บริหารจึงได้กำหนดนโยบายบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ไว้ดังนี้

  1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีความสะดวกเพื่อสนับสนุนนโยบายด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง การบริหารสาธารณะ ให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนี้

  1.1 มุ่งพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคที่มีความจำเป็นต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทุกประเภท ให้ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและมีประสิทธิภาพ

  1.2 ปรับปรุง ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและไฟฟ้าสาธารณะที่จำเป็นแก่ชุมชน

  1.3 ก่อสร้างและขยายระบบประปาในเขตหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและมีประสิทธิภาพ

  1.4 มุ่งเน้นความสะดวกสบายในการสัญจรของประชาชน ในการก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนนทางเข้าทางออกหมู่บ้าน ท่อระบายน้ำ ท่อเหลี่ยม คสล. สะพานข้ามคลอง ให้มีสภาพดีและได้มารตรฐาน

  1.5 ปรับปรุงและก่อสร้างฝาย คู คลอง ทางระบายน้ำ บ่อบาดาล ภายในตำบลเพื่อการเกษตร  

  2.ด้านเศรษฐกิจ

  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยการเน้นนโยบายการส่งเสริมรณรงค์พัฒนาเกษตรอินทรีย์หรือแปรรูปสินค้าการเกษตรการเกษตรและพัฒนาและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า และสินค้าเพื่อนำไปสู่การแข่งขันทางเศรษฐกิจต่อไป ดังนี้

  2.1 จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

  2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าของชุมชน

  2.3 มุ่งส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ของประชาชน

  2.4 สนับสนุนและส่งเสริมสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าของท้องถิ่น

  2.5 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผลผลิตทางการเกษตรหรือวัสดุของท้องถิ่น

  3.ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  เพื่อมุ่งเน้นปลูกจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน และพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาดเรียบร้อยเป็นตำบลน่าอยู่ ดังนี้

  3.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

  3.2 การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

  3.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเร่งรัดพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม

  3.4 บริหารจัดการเกี่ยวกับวัสดุสิ่งของเหลือใช้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยบำรุงดินและฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรม

  4.ด้านสังคม

  เพื่อพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางจิตใจ การศึกษา สาธารณสุข ด้านการกีฬา ด้านสวัสดิการและสังคมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและดูแลตนเองได้ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ และสนับสนุนกิจกรรมเด็ก เยาวชน และกลุ่มสตรี ดังนี้

  4.1 ส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งเผยแพร่สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบต่อไป สนับสนุนงานบุญประเพณีในเขตชุมชนตำบลตระกาจ

  4.2 ส่งเสริมการบริการอนามัยและการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ให้มีความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพพลามัยที่ดีในการป้องกันสุขภาพตัวเอง และสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข

  4.3 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ พัฒนาสตรีและเด็ก และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและต้องได้รับบริการช่วยเหลือคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

  4.4 ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทำงาน สถานที่ออกกำลังกายและนันทนาการ การบริการต่างๆ ตลอดจนจัดหาสถานที่พักผ่อนให้เป็นสมบัติของชุมชน

  4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาประจำปีในเขตหมู่บ้านและชุมชนตำบลตระกาจทุกประเภท ทุกระดับ ปลูกฝังการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน พัฒนาและยกระดับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ส่งเสริมการอ่าน และสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาแก่โรงเรียน ในเขตรับผิดชอบ

  4.6 ส่งเสริมสนับสนุนผู้นำชุมชนในการให้ความร่วมมือต่อสังคมโดยรวมและการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ แก่หมู่บ้านในเขตตำบลตระกาจ

  4.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หน่วยกู้ชีพ ในด้านสถานที่ ด้านรถบริการประจำตำบล วิทยุสื่อสาร วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานแก่สังคม

  5.ด้านการเมือง การบริหาร

  การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตลอดทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน ให้พึงตระหนักถึงการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรม และเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ดังนี้

  5.1 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างทัศนคติที่ดีต่่อการทำงานในการบริการประชาชน สะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชนและเป็นธรรมต่อทุกคน

  5.2 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อบริการประชาชนตามความเหมาะสมในความเจริญของบ้านเมือง เพื่อให้การบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

  5.3 จัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อความร่วมมือและให้สามารถสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและดุลยภาพ

  5.4 มุ่งเน้นมาตราการป้องกัน แก้ไข พร้อมจัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย และภัยธรรมชาติ ให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  5.5 จะดำเนินการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยอุดหนุนหรือจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการ กลุ่มอาชีพ หรือองค์กรเอกชนต่างๆ ที่มีงบประมาณสมทบและมีโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน หรือสนับสนุนบุคลากรตามความจำเป้น เหมาะสม และยึดปฏิบัติตามแผนนโยบายภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย มาตรา 67 และ มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายภัทธศาสน์  มาสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

(นายศักดา  เทียมทัศน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

dla
e-laas
e-plan
ele
info
kortor
ppc logo

ช่องทางการตอบแบบ (EIT)

email-logo

สถิติผู้เยี่ยมชม

1436151
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
553
1623
553
1428932
18691
21015
1436151
IP คุณคือ : 54.161.98.96
Server Time: 2022-01-23 19:01:35

ข่าวสารล่าสุด

ติดต่อ อบต.ตระกาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
95 หมู่ที่ 12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์/โทรสาร 045-826208
email : admin@trakaj.go.th

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ | Facebook

complain1