วิสัยทัศน์/พันธกิจ

พิมพ์
ฮิต: 748

วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

"ตระกาจ เศรษฐกิจดี การคมนาคมสะดวก สู่แหล่งท่องเที่ยวชมสวนผลไม้ ห้วยตามายงามตา พึ่งพาเกษตรอินทรีย์ มีสาธารณสุขมูลฐานเด่น มุ่งเน้นส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล"

  พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

     1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

     2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาสาธารณสุข พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

     3. พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

     4. พัฒนาการบริหารจัดการ ความมั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

     5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

นโยบายการพัฒนาตำบลตระกาจ  มี 9 ข้อ ดังนี้

     1. การท่องเที่ยว

          1.1 ปรับปรุงร้านค้าชุมชนให้ใช้ประโยชน์ได้

          1.2 ปรับปรุงโดมเพื่อเป็นห้องประชุมอบรม สัมนา

          1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายใน ภายนอก อบต.

          1.4 สร้างสถานที่พักผ่อนสวนสาธารณะ ที่ออกกำลังกาย หาดทราย แพล่องร้านอาหาร (ขอความอนุเคราะห์กรมชลประทาน)

          1.5 สร้างลานจอดรถ ห้องน้ำชายหญิง จุดถ่ายรูป

          1.6 กำหนดเส้นทางท่องเที่ยว/รถนำเที่ยว มัคคุเทศก์

     2. จัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ไฟฟ้าแสงสว่าง การคมนาคมให้ทั่วถึง

          2.1 จัดหาน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน (โดยการขอรับการสนับสนุนจากกรมบาดาล)

         2.2 ของบประมาณจากโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จัดทำประปาหมู่บ้านให้เพียงพอ เช่น ม.2 ม.4 ม.7 ม.11 และ ม.12

          2.3 ขอรับงบประมาณสนับสนุนจัดทำโรงงานน้ำดื่ม เพื่อบริการและจำหน่ายประชาชนทั่วไปให้มีน้ำดื่มที่สะอาด เพียงพอ ทั่วถึง

          2.4 จัดหาไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและไฟฟ้าที่อยู่อาศัยให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในตำบล

          2.5 จัดซื้อ จัดหารถยนต์กระเช้าไว้ซ่อมไฟฟ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

          2.6 พัฒนาซ่อมบำรุงถนนทางระบายน้ำเพื่อการคมนาคมที่สะดวกให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

     3. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มอุตสาหกรรมในครัวเรือน กลุ่มเกษตรกรรมและกลุ่มอื่นๆให้มีความเข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนการมีอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ

     4. จัดตั้งกองทุนและหารายได้มาพัฒนาประชาชนและหมู่บ้านในเขตบริการ อบต.ตระกาจ

          4.1 กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ อบต.ตระกาจ (60 ปี ขึ้นไป)

          4.2 กองทุนสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.ตระกาจ

          4.3 กองทุนฌาปณกิจศพ อบต.ตระกาจ

          4.4 กองทุนธนาคารขยะ อบต.ตระกาจ

          4.5 กองทุนโรงงานน้ำดื่ม อบต.ตระกาจ

          4.6 กองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์ศพตั้งแต่เกิดจนถึง 59 ปี อบต.ตระกาจ

          4.7 กองทุนจัดตั้งโรงกำจัดเปลือกหอยเชอร์รี่และสิ่งปฏิกูล อบต.ตระกาจ

          4.8 กองทุนสวัสดิการ ผู้บริหาร ส.อบต. เจ้าหน้าที่ และบุคลากรใน อบต.ตระกาจ

     5. การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล

          5.1 จัดตั้งธนาคารขยะของ อบต.ตระกาจ

          5.2 จัดหารถเก็บขยะไว้บริการทุกหมู่บ้าน

          5.3 จัดหาภาชนะใส่ขยะโดยคัดแยกขยะให้เพียงพอ

          5.4 จัดตั้งโรงงานกำจัดเปลือกหอยเชอร์รี่และหาสถานที่เผาทำลายขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆของ อบต.ตระกาจ

     6. ด้านสาธารณสุข

         6.1 ประสานงานและสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและผู้ดูแลด้านสุขภาพพลานามัยโดย อสม.

         6.2 สนับสนุนป้องกันโรคระบาดและระงับยับยั้งโรคติดต่อร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         6.3 อบรมพนักงานให้ความรู้เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับประชาชนในเขต อบต.ตระกาจร่วมกับ รพ.สต.

     7. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

         7.1 สนับสนุนด้านการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น

         7.2 ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ประชาชนสนับสนุนส่งเสริมศาสนา

        7.3 สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และสืบสาน เผยแพร่ ให้เป็นที่รู้จักและรักษาไว้ตลอดไป

     7.4 พัฒนา อบรม สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละด้าน ให้ถ่ายทอดไปสู่ชนรุ่นหลังและส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีตลาดจำหน่าย

     8. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย

         8.1 จัดหารถดับเพลิง รถกู้ชีพ รถบริการ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยภายในตำบล

       8.2 อบรมพัฒนาบุคลากรด้านบรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบร้อยให้มีความเรียบร้อย ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานในหน้าที่

         8.3 จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อไว้ใช้ให้เพียงพอ

     9. การส่งเสริมพัฒนากลุ่มบุคคลให้ได้รับการดูแลพัฒนาอย่างทั่วถึง

         9.1 กลุ่มสตรี

         9.2 กลุ่มเด็กและเยาวชน

         9.3 กลุ่มผู้สูงอายุ

         9.4 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส

         9.5 กลุ่มผู้พิการ

     เพื่อให้กลุ่มเหล่านี้ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทักษะประสบการณ์ ในการดำเนินชีวิตและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยจัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อรองรับและพัฒนากลุ่มเหล่านี้ให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ   

 

 วิสัยทัศน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจภายในปี 2568

     "การท่องเที่ยวล้ำหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานศาสนาวัฒนธรรมประเพณี พร้อมนำวิถีพอเพียงสู่การปฏิบัติ กำจัดสิ่งปฏิกูล เพิ่มพูนรายได้ กระจายการมีส่วนร่วม เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP "

พันธกิจ

     1. ปรับปรุงและพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ และแหล่งน้ำห้วยตามายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ ลานกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย เพื่อรองรับกับการท่องเที่ยว

     2. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์  ลานจอดรถ ห้องน้ำ หอประชุม ร้านค้าชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

     3. จัดทำแผนข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับและสนับสนุนการท่องเที่ยว และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     4. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง

     5. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ตามความต้องการของประชาชนในเขตบริการทั้ง 12 หมู่บ้าน

     6. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และดูแลทะนุบำรุงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

     7. ส่งเสริมสนับสนุนประชาชน ในตำบลตระกาจให้มีอาชีพ มีรายได้ และมีงานทำ

     8. ส่งเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพ ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

 เป้าประสงค์

      1. มีแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้น ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ทุเรียนภูเขาไฟ สถานที่พักผ่อน สวนสาธารณะ ลานกีฬา หาดทราย แพล่อง และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

     2. พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในเขตบริการให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

     3. จัดทำ จัดหา และพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในตำบล

     4. ดูแลทะนุบำรุงศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

     5. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมที่ยั้งยืน

     6. รักษาสภาพแวดล้อม กำจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอยให้หมู่บ้านน่าอยู่ สะอาดสวยงาม

     7. อบรมพัฒนาดูงาน ส่งเสริมการอบรมอาชีพมีรายได้และการมีงานทำของประชาชนในตำบล

     8. ประชาชนในตำบลมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความสงบเรียบร้อยห่างไกลจากสิ่งเสพติด โดยความร่วมมือทุกภาคส่วน

แนวทางการพัฒนา

     1. ศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรค ความต้องการแต่ละโครงการของประชาชนในเขตตำบลตระกาจ

     2. ศึกษารัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     3. โครงการต้องผ่านการประชาคม ของประชาชนในเขตบริการทั้ง 12 หมู่บ้าน

     4. ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ให้ความเห็นชอบ

     5. บรรจุเข้าแผนพัฒนาและแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล

     6. เนื่องจากโครงการบางโครงการต้องเสนองบประมาณจากส่วนกลาง ต้องทำเสนอขอตามความต้องการของ อบต.

     7. เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณตามโครงการแล้วให้ดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอได้

     8. รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ เพื่ออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้รับจ้างต่อไป 

 

(นายภัทธศาสน์  มาสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

สายด่วนนายก(08-6873-8762)

line

 

(นายศักดา เทียมทัศน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

 สายด่วนปลัด(08-1999-1852)

 line

นายภัทธศาสน์  มาสกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงาน อบต.ตระกาจ

ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ทุกเทศกาล

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

line

 

dla
e-laas
e-plan
ele
info
kortor
ppc logo

ช่องทางการตอบแบบ (EIT) อบต.ตระกาจ

https://itas.nacc.go.th/go/eit/6auvbh

 

email-logo

สถิติผู้เยี่ยมชม

2114080
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
296
468
296
2108631
296
37220
2114080
IP คุณคือ : 44.201.72.250
Server Time: 2023-10-01 15:40:16

ข่าวสารล่าสุด

นโยบายคุกกี้ : เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (http://www.trakaj.go.th/) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้แล้ว

ติดต่อ อบต.ตระกาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
95 หมู่ที่ 12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์/โทรสาร 045-826208
email : sarabun@trakaj.go.th

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ | Facebook