ข้อมูลทั่วไป

พิมพ์
ฮิต: 8320

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของตำบลตระกาจ

ข้อมูลทั่วไปขนาดและที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ที่ 12 บ้านตระกาจพัฒนา ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากอำเภอกันทรลักษ์ ประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ ใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมง ในการเดินทางจากตำบลถึงจังหวัดศรีสะเกษ
อาณาเขต
- ทิศเหนือจดตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
- ทิศใต้จดตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
- ทิศตะวันออกจดตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
- ทิศตะวันตกจดตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ลักษณะภูมิประเทศ
มีพื้นที่ทั้งหมด 41.002 ตารางกิโลเมตร หรือ 25,626.25 ไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่เหมาะสำหรับทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวนผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ มีแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมตลอดทั้งปี
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ มีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่ มีอากาศหนาวเล็กน้อยในฤดูหนาว และมีฝนตกชุกในฤดูฝน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 25 – 30 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุด คือ เดือนธันวาคม ประมาณ 15 – 18 องศาเซลเซียส และเดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ เดือนเมษายน ประมาณ 39 องศาเซลเซียส
ด้านการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ มีลักษณะการปกครองแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ดังนี้

ลำดับที่ บ้าน หมู่ที่ ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 โคก 1 นางสาวธัญญารัตน์ เจือทอง 09-4262-6224 ผู้ใหญ่บ้าน
2 ม่วง 2 นายชัยสิทธิ์ เสนาภักดิ์ 06-4667-4248 ผู้ใหญ่บ้าน
3 หนองเกาะ 3 นายจันทร์ทา  ดวงจันทร์ 06-4090-6428 ผู้ใหญ่บ้าน
4 ตระกาจ 4 นายมนตรี บุตรสมาน 09-5131-9359 ผู้ใหญ่บ้าน
5 ทุ่งกอก 5 นายวิเชียร สิงคะเน 06-1056-4513 ผู้ใหญ่บ้าน
6 แสงเจริญ 6 นายสายชล อินทรโสม 08-0722-9372 ผู้ใหญ่บ้าน
7 ซำตารมย์ 7 นางสายชล เครือแก้ว 08-63024508 กำนัน
8 พวงพยอม 8 นายสมพร บุญเลี้ยง 08-0379-0914 ผู้ใหญ่บ้าน
9 บก 9 นายสมเจริญ บุญเลี้ยง 08-4583-7560 ผู้ใหญ่บ้าน
10 บุเดื่อ 10 นายนา จันทะสุ 08-6802-3595 ผู้ใหญ่บ้าน
11 ขอนแก่น 11 นายบุญหนา จิตตะวงษ์ 09-1832-9831 ผู้ใหญ่บ้าน
12 ตระกาจพัฒนา12 นางทวินันท์ โพธิพันธ์ 08-6803-0712 ผู้ใหญ่บ้าน

- กำนัน 1 คน
- สารวัตรกำนัน 2 คน
- แพทย์ประจำตำบล 1 คน
- ผู้ใหญ่บ้าน 12 คน
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 24 คน
- จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,992 หลังคา

จำนวนประชากรในเขตตำบลตระกาจ
- ประชากร จำนวน 7,813 คน แยกเป็น
ชาย จำนวน 3,858 คน
หญิง จำนวน 3,955 คน
รวม 7,813 คน

รายละเอียดจำนวนประชากรในแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้
ลำดับที่ บ้าน หมู่ที่ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
1 บ้านโคก หมู่ที่ 1 449 421 870
2 บ้านม่วง หมู่ที่ 2 639 611 1,280
3 บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 3 243 228 471
4 บ้านตระกาจ หมู่ที่ 4 312 296 608
5 บ้านทุ่งกอก หมู่ที่ 5 220 189 409
6 บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 6 159 167 326
7 บ้านซำตารมย์ หมู่ที่ 7 270 297 567
8 บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 8 234 236 470
9 บ้านบก หมู่ที่ 9 281 273 554
10 บ้านบุเดื่อ หมู่ที่ 10 102 124 226
11 บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 11 664 746 1,410
12 บ้านตระกาจพัฒนา หมู่ที่ 12 285 337 622
รวม 3,858 3,955 7,813

เขตการเลือกตั้ง
- อยู่เขตเลือกตั้งที่ 4 ของจังหวัดศรีสะเกษ มีหน่วยเลือกตั้งในเขตตำบล ทั้งสิ้น 12 หน่วยเลือกตั้ง
สภาพทางเศรษฐกิจ
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมของตำบล 3,535,985,906 บาท รายได้เฉลี่ย 30,605 บาท / คน / ปี
1. อาชีพ
อาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ 30% ทำนา 10% ทำสวนผัก 20% ทำสวนผลไม้ 25% รับจ้าง 10% เลี้ยงสัตว์ 4% อื่นๆ 1%
2. อุตสาหกรรมและการพาณิชย์
ลำดับ สถานที่ จำนวน หน่วย หมายเหตุ
1 ปั๊มน้ำมัน/ปั๊มหลอด/ปั๊มหัวจ่าย 4 แห่ง
2 โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง
3 โรงสี 16 แห่ง
4 ร้านค้าต่างๆ 66 แห่ง
5 ร้านซ่อมรถ 2 แห่ง
สภาพทางสังคม
1. การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ 4 แห่ง
- ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล 1 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 12 แห่ง
2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด/ที่พักหรือสำนักสงฆ์ 13 แห่ง
3. การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วง
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีอุดม
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ที่ทำการตำรวจชุมชน 1 แห่ง ( บ้านซำตารมย์ )

การบริการพื้นฐาน
1. การคมนาคม
มีถนนสายหลัก จำนวน 1 สาย คือ ถนนกรมทางหลวงสายโชคชัย – เดชอุดม มีรถยนต์วิ่งผ่านไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000 – 1,500 บาท
มีถนนสายรอง จำนวน 1 สาย คือ ถนนกรมทางหลวงชนบท สายบ้านซำตารมย์ – ตำบลหนองฮาง มีรถยนต์วิ่งผ่านไม่ต่ำกว่าวันละ 50-80 คัน
2. การโทรคมนาคม
- โทรศัพท์สาธารณะ 12 แห่ง
3. การไฟฟ้า
- ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 12 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ มีจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 8,750 คน
- โคมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน จำนวน 243 จุด
4. แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ , ลำห้วย 3 สาย
- บึง , หนอง และอื่นๆ 32 แห่ง
5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝายน้ำล้น 1 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 741 แห่ง
- บ่อบาดาล ร.พ.ช.,โยธา,กรมทรัพย์ฯ,อบจ. ,ส.ป.ก. 30 แห่ง
- บ่อบาดาลส่วนตัว 754 แห่ง
- ระบบประปา 8 แห่ง
ข้อมูลอื่นๆ
1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ป่าไม้ในที่สาธารณประโยชน์ของ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
- อ่างเก็บน้ำและลำห้วยของ หมู่ที่ 3,5,8,10,11,12
2. สภาพแวดล้อม
- ประสบปัญหาป่าเสื่อมโทรม ปัญหาฝุ่นละออง และปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน
- ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ตระกาจ) 1 ศูนย์
- ตำรวจชุมชน/อาสาสมัครตำรวจชุมชน 1 ชุด 60 คน
- สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2 รุ่น จำนวน 80 คน
- สถานีวิทยุชุมชน - แห่ง
- ศูนย์สภาวัฒนธรรมประจำตำบล 1 แห่ง
- ศูนย์ประสานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1 แห่ง
- ศูนย์กีฬาประจำตำบล 1 แห่ง
- ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำตำบล 1 แห่ง
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนประจำองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
- ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารประจำตำบล 1 แห่ง
- ศูนย์เยาวชนระดับตำบล 1 แห่ง
- ศูนย์ Internet ความเร็วสูงผ่านระบบดาวเทียม 1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาสถาบันครอบครัวในชุมชนระดับตำบล 1 แห่ง
- หน่วยกู้ชีพตำบลตระกาจ 1 แห่ง
4. สถานที่ราชการอื่นๆ
- องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
5. สวัสดิการสังคม
- ศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 ศูนย์
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง
- หลักประกันสุขภาพ เช่น บัตรผู้สูงอายุ บัตรผู้พิการ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
- เงินสงเคราะห์ราษฎร

 

(นายภัทธศาสน์  มาสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

สายด่วนนายก(08-6873-8762)

line

 

(นายศักดา เทียมทัศน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

 สายด่วนปลัด(08-1999-1852)

 line

นายภัทธศาสน์  มาสกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงาน อบต.ตระกาจ

ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ทุกเทศกาล

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

line

 

dla
e-laas
e-plan
ele
info
kortor
ppc logo

ช่องทางการตอบแบบ (EIT) อบต.ตระกาจ

https://itas.nacc.go.th/go/eit/6auvbh

 

email-logo

สถิติผู้เยี่ยมชม

2114056
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
272
468
272
2108631
272
37220
2114056
IP คุณคือ : 44.201.72.250
Server Time: 2023-10-01 15:24:08

ข่าวสารล่าสุด

นโยบายคุกกี้ : เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (http://www.trakaj.go.th/) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้แล้ว

ติดต่อ อบต.ตระกาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
95 หมู่ที่ 12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์/โทรสาร 045-826208
email : sarabun@trakaj.go.th

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ | Facebook