ข้อมูลทั่วไป

พิมพ์
ฮิต: 6511

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของตำบลตระกาจ

ข้อมูลทั่วไปขนาดและที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ที่ 12 บ้านตระกาจพัฒนา ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากอำเภอกันทรลักษ์ ประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ ใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมง ในการเดินทางจากตำบลถึงจังหวัดศรีสะเกษ
อาณาเขต
- ทิศเหนือจดตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
- ทิศใต้จดตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
- ทิศตะวันออกจดตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
- ทิศตะวันตกจดตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ลักษณะภูมิประเทศ
มีพื้นที่ทั้งหมด 41.002 ตารางกิโลเมตร หรือ 25,626.25 ไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่เหมาะสำหรับทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวนผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ มีแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมตลอดทั้งปี
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ มีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่ มีอากาศหนาวเล็กน้อยในฤดูหนาว และมีฝนตกชุกในฤดูฝน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 25 – 30 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุด คือ เดือนธันวาคม ประมาณ 15 – 18 องศาเซลเซียส และเดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ เดือนเมษายน ประมาณ 39 องศาเซลเซียส
ด้านการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ มีลักษณะการปกครองแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ดังนี้

ลำดับที่ บ้าน หมู่ที่ ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 โคก 1 นายสำราญ เพ็งกระจ่าง 08-7964-7652 ผู้ใหญ่บ้าน
2 ม่วง 2 นายชัยสิทธิ์ เสนาภักดิ์ 08-3720-4872 ผู้ใหญ่บ้าน
3 หนองเกาะ 3 นายเอกพงษ์ สว่างวงษ์ 08-0721-9510 ผู้ใหญ่บ้าน
4 ตระกาจ 4 นายมนตรี บุตรสมาน 08-0334-6182 ผู้ใหญ่บ้าน
5 ทุ่งกอก 5 นายวิเชียร สิงคะเน 06-1056-4513 ผู้ใหญ่บ้าน
6 แสงเจริญ 6 นายสายชล อินทรโสม 08-0722-9372 ผู้ใหญ่บ้าน
7 ซำตารมย์ 7 นางสายชล เครือแก้ว 08-63024508 กำนัน
8 พวงพยอม 8 นายสมพร บุญเลี้ยง 09-9938-6050 ผู้ใหญ่บ้าน
9 บก 9 นายสมเจริญ บุญเลี้ยง 08-3367-8001 ผู้ใหญ่บ้าน
10 บุเดื่อ 10 นายสวย วงษ์จำปา 08-9721-8891 ผู้ใหญ่บ้าน
11 ขอนแก่น 11 นายบุญหนา จิตตะวงษ์ 09-1832-9831 ผู้ใหญ่บ้าน
12 ตระกาจพัฒนา12 นางทวินันท์ โพธิพันธ์ 08-6803-0712 ผู้ใหญ่บ้าน

- กำนัน 1 คน
- สารวัตรกำนัน 2 คน
- แพทย์ประจำตำบล 1 คน
- ผู้ใหญ่บ้าน 12 คน
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 24 คน
- จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,807 หลังคา

จำนวนประชากรในเขตตำบลตระกาจ
- ประชากร จำนวน 7,770 คน แยกเป็น
ชาย จำนวน 3,836 คน
หญิง จำนวน 3,934 คน
รวม 7,770 คน

รายละเอียดจำนวนประชากรในแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้
ลำดับที่ บ้าน หมู่ที่ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
1 บ้านโคก หมู่ที่ 1 442 416 858
2 บ้านม่วง หมู่ที่ 2 611 611 1,222
3 บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 3 247 230 477
4 บ้านตระกาจ หมู่ที่ 4 364 355 719
5 บ้านทุ่งกอก หมู่ที่ 5 214 189 403
6 บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 6 154 165 319
7 บ้านซำตารมย์ หมู่ที่ 7 261 294 555
8 บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 8 237 233 470
9 บ้านบก หมู่ที่ 9 269 273 542
10 บ้านบุเดื่อ หมู่ที่ 10 102 122 224
11 บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 11 668 723 1,391
12 บ้านตระกาจพัฒนา หมู่ที่ 12 267 323 590
รวม 3,836 3,934 7,770

เขตการเลือกตั้ง
- อยู่เขตเลือกตั้งที่ 3 ของจังหวัดศรีสะเกษ มีหน่วยเลือกตั้งในเขตตำบล ทั้งสิ้น 12 หน่วยเลือกตั้ง
สภาพทางเศรษฐกิจ
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมของตำบล 3,535,985,906 บาท รายได้เฉลี่ย 30,605 บาท / คน / ปี
1. อาชีพ
อาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ 30% ทำนา 10% ทำสวนผัก 20% ทำสวนผลไม้ 25% รับจ้าง 10% เลี้ยงสัตว์ 4% อื่นๆ 1%
2. อุตสาหกรรมและการพาณิชย์
ลำดับ สถานที่ จำนวน หน่วย หมายเหตุ
1 ปั๊มน้ำมัน/ปั๊มหลอด/ปั๊มหัวจ่าย 4 แห่ง
2 โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง
3 โรงสี 16 แห่ง
4 ร้านค้าต่างๆ 66 แห่ง
5 ร้านซ่อมรถ 2 แห่ง
สภาพทางสังคม
1. การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ 4 แห่ง
- ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล 1 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 12 แห่ง
2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด/ที่พักหรือสำนักสงฆ์ 14 แห่ง
3. การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วง
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีอุดม
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ที่ทำการตำรวจชุมชน 1 แห่ง ( บ้านซำตารมย์ )

การบริการพื้นฐาน
1. การคมนาคม
มีถนนสายหลัก จำนวน 1 สาย คือ ถนนกรมทางหลวงสายโชคชัย – เดชอุดม มีรถยนต์วิ่งผ่านไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000 – 1,500 บาท
มีถนนสายรอง จำนวน 1 สาย คือ ถนนกรมทางหลวงชนบท สายบ้านซำตารมย์ – ตำบลหนองฮาง มีรถยนต์วิ่งผ่านไม่ต่ำกว่าวันละ 50-80 คัน
2. การโทรคมนาคม
- โทรศัพท์สาธารณะ 12 แห่ง
3. การไฟฟ้า
- ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 12 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ มีจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 8,750 คน
- โคมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน จำนวน 243 จุด
4. แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ , ลำห้วย 3 สาย
- บึง , หนอง และอื่นๆ 32 แห่ง
5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝายน้ำล้น 1 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 741 แห่ง
- บ่อบาดาล ร.พ.ช.,โยธา,กรมทรัพย์ฯ,อบจ. ,ส.ป.ก. 30 แห่ง
- บ่อบาดาลส่วนตัว 754 แห่ง
- ระบบประปา 8 แห่ง
ข้อมูลอื่นๆ
1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ป่าไม้ในที่สาธารณประโยชน์ของ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
- อ่างเก็บน้ำและลำห้วยของ หมู่ที่ 3,5,8,10,11,12
2. สภาพแวดล้อม
- ประสบปัญหาป่าเสื่อมโทรม ปัญหาฝุ่นละออง และปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน
- ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ตระกาจ) 1 ศูนย์
- ตำรวจชุมชน/อาสาสมัครตำรวจชุมชน 1 ชุด 60 คน
- สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2 รุ่น จำนวน 80 คน
- สถานีวิทยุชุมชน - แห่ง
- ศูนย์สภาวัฒนธรรมประจำตำบล 1 แห่ง
- ศูนย์ประสานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1 แห่ง
- ศูนย์กีฬาประจำตำบล 1 แห่ง
- ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำตำบล 1 แห่ง
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนประจำองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
- ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารประจำตำบล 1 แห่ง
- ศูนย์เยาวชนระดับตำบล 1 แห่ง
- ศูนย์ Internet ความเร็วสูงผ่านระบบดาวเทียม 1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาสถาบันครอบครัวในชุมชนระดับตำบล 1 แห่ง
- หน่วยกู้ชีพตำบลตระกาจ 1 แห่ง
4. สถานที่ราชการอื่นๆ
- องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
5. สวัสดิการสังคม
- ศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 ศูนย์
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง
- หลักประกันสุขภาพ เช่น บัตรผู้สูงอายุ บัตรผู้พิการ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
- เงินสงเคราะห์ราษฎร

dla
e-laas
e-plan
ele
info
kortor
ppc logo

ช่องทางการตอบแบบ (EIT)

email-logo

สถิติผู้เยี่ยมชม

1348795
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
367
507
367
1344941
9078
17670
1348795
IP คุณคือ : 34.239.160.86
Server Time: 2021-09-19 20:39:03

ข่าวสารล่าสุด

ติดต่อ อบต.ตระกาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
95 หมู่ที่ 12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์/โทรสาร 045-826208
email : admin@trakaj.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100021687999946

complain1