มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

 

การกำหนดสายงาน ตำแหน่ง และระดับตำแหน่งข้าราชการ

เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

 เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญ)

เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง)

นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)

นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)

นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)

นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)

นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)

นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)

นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง)

นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักโภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

 

 

นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

https://drive.google.com/file/d/17hnjmgJa7t_pngAROxC8wQZz0RVTa5gJ/view?usp=sharing

 

นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

https://drive.google.com/file/d/1okXRzVE4vbeGIIdxTJ9jbanB4BxWVNVD/view?usp=sharing

 

นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

https://drive.google.com/file/d/1Wg6WljFJmpoxNHLWICtKy-DQX73Aau2X/view?usp=sharing

 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

https://drive.google.com/file/d/1RgnW3Q78KJEjaSi_cjTz2yzGSCiJJdLF/view?usp=sharing

 

นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

https://drive.google.com/file/d/15fkpiO5MJ6cIwLme0J5lLBuwP8HzD8HG/view?usp=sharing

 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

https://drive.google.com/file/d/1MVyTC_UhOIxw-I0CnkyObNh0U9XMHhcb/view?usp=sharing

 

นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

https://drive.google.com/file/d/11mdC4szHH7L3RTXNjLfRTimXWFlpCzWG/view?usp=sharing

 

นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

https://drive.google.com/file/d/1x7h_eu9aG_HTxqL5lT3E_lLfIGG43KhI/view?usp=sharing

 

นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

https://drive.google.com/file/d/10RIFDeQQWLUMokP6bkHmAe72A_yrMdSZ/view?usp=sharing

 

นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

https://drive.google.com/file/d/1iID18dLA1Va2lDZkodOxfQJ0mSKXdzLN/view?usp=sharing

 

นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

https://drive.google.com/file/d/1cvyQy-lsiEfcRSrz8JiBTzHHaO049451/view?usp=sharing

 

นายช่างเครื่องกล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

https://drive.google.com/file/d/1ornM57S4zUWGnymkG7Ahxm9v4YMhQVCu/view?usp=sharing

 

นายช่างผังเมือง (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)

https://drive.google.com/file/d/1tmnXA7hwb9rHY5rzS7jZRKNY0Pk3TALZ/view?usp=sharing

 

นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

https://drive.google.com/file/d/1R_pwcEIVezFYehMyv8vVsuHWiglJXgUW/view?usp=sharing

 

นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

https://drive.google.com/file/d/1qX3W9K3kxdZpgWQsfeLxa6lhvDMRDEAD/view?usp=sharing

 

นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

https://drive.google.com/file/d/1GTaMBMj3da1TpYFRPzQTubcroWPL8wA_/view?usp=sharing

 

นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

https://drive.google.com/file/d/1_y5t0zVad4cN20QYAevRt4dgjBQWqeYa/view?usp=sharing

 

นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

https://drive.google.com/file/d/1mtf52toIVxWtujkvrxM4-YobQIkSNTkD/view?usp=sharing

 

นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

https://drive.google.com/file/d/1h6QbFQ59yEUx4ipMDvqgycUfrIBKfgdI/view?usp=sharing

 

นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

https://drive.google.com/file/d/1EgPh6DnDbTGHlTmFJSAzumxbpUoITXdj/view?usp=sharing

 

นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

https://drive.google.com/file/d/18SBbNBSssYDUU0onapBuueYPRvEjmSjo/view?usp=sharing

 

บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

https://drive.google.com/file/d/1zzcI2K1_p9UKuaLfDKYfjOd4TjUemTSm/view?usp=sharing

 

พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

https://drive.google.com/file/d/1qu-bcnYUPsaeYIvTzoo4lZJiSfCWqxCU/view?usp=sharing

 

พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

https://drive.google.com/file/d/1CNfVWPUud8PWlDWsfIpTTDK7x7shB-SC/view?usp=sharing

 

แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

https://drive.google.com/file/d/1osaUfnNHQra09y9u6aWMDNGLxjEL3r7z/view?usp=sharing

 

ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

https://drive.google.com/file/d/1X4ivf0f1CaLVNgNyIY80EqWF_eieVVCd/view?usp=sharing

 

เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

https://drive.google.com/file/d/1EQL34UEcRdqdUjFCfIBYGdliJGS1Bq_N/view?usp=sharing

 

โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

https://drive.google.com/file/d/1-IdB1JL2jawBvhrpN9UFQSpu6WwVLkZI/view?usp=sharing

 

วิศวกรเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

https://drive.google.com/file/d/1xM2QYwZtnHDJbqNB-iIgCdvMzKsekECh/view?usp=sharing

 

วิศวกรไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชียวชาญ)

https://drive.google.com/file/d/1s8b-rMyzGGPK8XjAg6b_d7pLKLZLW-xO/view?usp=sharing

 

วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

https://drive.google.com/file/d/1VWyxpORb8bJ3fxqHwJtQ0NswjlQ-x96u/view?usp=sharing

 

วิศวกรสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

https://drive.google.com/file/d/1prMmPbVnkg2GA157L8bwSTmT1Xoo2Kko/view?usp=sharing

 

สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

https://drive.google.com/file/d/17mZoag3728Yn-PIixmHJxhJt7l6N8hbt/view?usp=sharing

 

สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

https://drive.google.com/file/d/1iH-kiJT0HMB5knCUSRzsdYn7d_L4G1e5/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dla
e-laas
e-plan
ele
info
kortor
ppc logo

ช่องทางการตอบแบบ (EIT)

email-logo

สถิติผู้เยี่ยมชม

1259525
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
483
452
4867
1249527
11700
26621
1259525
IP คุณคือ : 3.235.25.169
Server Time: 2021-04-18 20:38:14

ข่าวสารล่าสุด

ติดต่อ อบต.ตระกาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
95 หมู่ที่ 12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์/โทรสาร 045-826208
email : admin@trakaj.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100021687999946

complain1