กิจกรรม

ปฏิบัติการกำจัดขยะติดเชื้อ

พิมพ์
ฮิต: 4

วันที่ 9 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการด้านสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้ดำเนินการปฏิบัติการทำความสะอาดสถานที่กักตัว ณ สถานที่กักตัว ศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ตามมาตราการการเฝ้าระวัง ป้องการ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเก็บขยะติดเชื้อไปดำเนินการกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

ถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยโควิดแยกกักตัวอยู่บ้าน(Home Isolation)

พิมพ์
ฮิต: 6

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยการสนับสนุนถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่แยกกักตัวอยู่บ้าน(Home Isolation) ในพื้นที่ตำบลตระกาจและหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงสูง มีการระบาดของผู้ติดเชื้อในพื้นที่เป็นกลุ่มก้อนยังจำกัดวงระบาดไม่ได้ 3 หมู่บ้าน(บ้านตระกาจ หมู่ที่4 บ้านขอนแก่น หมู่ที่11 และบ้านตระกาจพัฒนา หมู่ที่12) ตำบลตระกาจ ผ่านผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้การแจกจ่ายถุงยังชีพเข้าถึงผู้ป่วยโควิดที่แยกกักตัวอยู่บ้าน(Home Isolation) ได้รับถุงยังชีพอย่างทั่วถึง

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19

พิมพ์
ฮิต: 5

วันที่ 3 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้ดำเนินการเข้าทำความสะอาดและฉีดพ่นย่าฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) บริเวรพื้นที่สำหรับกักตัวฯ ณ ศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ตามมาตราการการเฝ้าระวัง ป้องการ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มอบเงินช่วยเหลือประชาชนตำบลตระกาจ (อัคคีภัย)

พิมพ์
ฮิต: 7

วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือประชาชนตำบลตระกาจ กรณีของ นางนัย สาเกษ บ้านเลขที่ 289 หมู่ที่ 12 ตำบลตระกาจ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ประสบอัคคีภัย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่เข้ารับการรักษาแล้ว แต่ยังคงกักตัว 14 วัน เข้าศูนย์พักฟื้นฯ

พิมพ์
ฮิต: 6

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ เข้าสู่ศูนย์พักฟื้น กักตัว ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ได้เข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลแล้ว แต่ยังคงต้องกักตัว 14 วัน ตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ง ณ ขณะนี้(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2564) ได้มีผู้ติดเชื้อCOVID-19 เข้ารับการกักตัว ณ ศูนย์พักฟื้นฯ จำนวน 12 ราย

อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (เข็มที่ 2)

พิมพ์
ฮิต: 6

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่2 ณ หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รอบที่ 2

พิมพ์
ฮิต: 5

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ร่วมกับ ปกครองอำเภอกันทรลักษ์ นำโดยนายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครตำบลตระกาจ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ได้ดำเนินการจัดการประชุม เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ ณ ขณะนี้ โดยให้มีการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อและการกักตัวที่ถูกต้องเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อมิให้ขยายเป็นวงกว้างในหมู่บ้าน โดยได้ดำเนินการจัดการประชุม ณ โดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุม ปรึกษา หารือ เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลตระกาจ เพื่อรอรักษา

พิมพ์
ฮิต: 22

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอกันทรลักษ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลตระกาจ หน่วยงานด้านสาธารณสุข รพ.สต.บ้านศรีอุดม รพ.สต.ม่วง ตำบลตระกาจ ได้ดำเนินการประชุม ปรึกษา หารือ เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ปฏิบัติภารกิจที่ศูนย์พักคอยตระกาจ ตามประกาศ จังหวัด ศก. ที่ได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ พักคอยตำบลตระกาจ เพื่อรอรักษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตุประสงค์ โดยได้ดำเนินการจัดการประชุม ณ โดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

พิมพ์
ฮิต: 18

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้เข้าดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในบริเวรบ้านและพื้นที่รอบนอกบ้านของที่ผู้กักตัวอยู่บ้านแบบ“Home Isolation” รอเตียงรักษา หลังจากที่ผู้ป่วยได้เข้าสู่ระบบการรักษา ณ โรงพยาบาลประจำพื้นที่แล้วตามมาตราการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

จัดเตรียมศูนย์พักคอย รอรักษา COVID-19 ตำบลตระกาจ

พิมพ์
ฮิต: 20

วันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ นำโดย นายแสวง อินทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ร่วมกับ ผู้นำฝ่ายปกครองโดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-12 ตำบลตระกาจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระกาจ สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตระกาจ ประชาชนจิตอาสาตำบลตระกาจ ร่วมบูรณาการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็น "ศูนย์พักคอย รอรักษา COVID-19 ตำบลตระกาจ เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วย COVID-19 ที่อยู่ในระดับสีเขียว(ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุณแรง) ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ณ ขณะนี้ ให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ลดอัตราความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต และลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อมิให้กระจายสู่ชุมชนต่อไป

dla
e-laas
e-plan
ele
info
kortor
ppc logo

ช่องทางการตอบแบบ (EIT)

email-logo

สถิติผู้เยี่ยมชม

1348822
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
394
507
394
1344941
9105
17670
1348822
IP คุณคือ : 34.239.160.86
Server Time: 2021-09-19 20:57:35

ข่าวสารล่าสุด

ติดต่อ อบต.ตระกาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
95 หมู่ที่ 12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์/โทรสาร 045-826208
email : admin@trakaj.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100021687999946

complain1