กิจกรรม

บริการจ่ายน้ำเพื่อบริโภค อุปโภค

พิมพ์
ฮิต: 29
วันที่ 25 เมษายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ตระกาจ ได้ออกบริการจ่ายน้ำเพื่อบริโภค อุปโภค ให้แก่ประชาชนตำบลตระกาจที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังเริ่มเข้ามา
องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ มีความห่วงใยประชาชนตำบลตระกาจ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด ท่านใดมีน้ำมากพอก็ขอให้ช่วยเอื้อเฟื้อแบ่งปันน้ำใจซึ่งกันและกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เพื่อก้าวข้ามวิกฤตภัยแล้งไปด้วยกันนะค่ะ/ครับ ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ยินดีให้บริการค่ะ/ครับ
วันที่ 27 เมษายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ตระกาจ ได้ออกบริการจ่ายน้ำเพื่อบริโภค อุปโภค ให้แก่ประชาชนตำบลตระกาจที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังเริ่มเข้ามา
องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ มีความห่วงใยประชาชนตำบลตระกาจ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด ท่านใดมีน้ำมากพอก็ขอให้ช่วยเอื้อเฟื้อแบ่งปันน้ำใจซึ่งกันและกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เพื่อก้าวข้ามวิกฤตภัยแล้งไปด้วยกันนะค่ะ/ครับ ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ยินดีให้บริการค่ะ/ครับ

วาตภัย

พิมพ์
ฮิต: 33
วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 05.40 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่า ได้มีต้นยางพาราหักโค่นขวางถนนทางเข้าบ้านซำตารมย์ หมู่ที่7 ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ตระกาจ จึงได้เข้าดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มกีดขวางการสัญจรของประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ตระกาจ
1.นายศักดา เทียมทัศน์ รองปลัด อบต.ตระกาจ ( 08-1999-1852 )
2.นายสาคร บุญชู จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ ( 09-0790-4919 )
3.นายรุ่งเรื่อง กาวีระ ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ ( 08-5825-8195 )
4.นายสมชาย เพชรดี พนักงานดับเพลิง ( 08-7868-3544 )
องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ยินดีให้บริการค่ะ/ครับ

บริการซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน

พิมพ์
ฮิต: 33
วันที่ 20 เมษายน 2566 บริการซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านบุเดื่อ หมู่ที่10 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Cr.กองช่าง อบต.ตระกาจ
วันที่ 25 เมษายน 2566 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโคก หมู่ที่1 ตำบลตระกาจ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังเริ่มเข้ามา
องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ มีความห่วงใยประชาชนตำบลตระกาจ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด ท่านใดมีน้ำมากพอก็ขอให้ช่วยเอื้อเฟื้อแบ่งปันน้ำใจซึ่งกันและกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เพื่อก้าวข้ามวิกฤตภัยแล้งไปด้วยกันนะค่ะ/ครับ ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ยินดีให้บริการค่ะ/ครับ
 
 

ร่วมการประชุมชี้แจงและให้ความรู้โครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำฯ

พิมพ์
ฮิต: 30

วันที่ 19 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้มอบหมายงานกองช่าง อบต.ตระกาจ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและให้ความรู้โครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน / ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั้งยืน (Geo-social Map) ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้เข้าร่วมการประชุมฯ ณ หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมหารือวิชาการด้านการศึกษา

พิมพ์
ฮิต: 28
วันที่ 18 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ พร้อมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการปฏิบัติงานด้านวิชาการและงบประมาณสนับสนุน
ในการพัฒนางานวิชาการ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำสาระของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ แนวการสอน คู่มือครู การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สำหรับเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปตำบลตระกาจ ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมในช่วงของการปรับวิถีชีวิตใหม่ ที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงต่อผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยและไม่มีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในสังคม โดยได้ดำเนินการประชุมฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 26 เมษายน 2566

พิมพ์
ฮิต: 37

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2566 อบต.ตระกาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับความอันตรายและวิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนได้รับรู้ด้วย โดยได้ออกดำเนินกิจกรรมฯ ในระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่่บ้าน หมู่ที่ 1-12 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 

บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

พิมพ์
ฮิต: 28

วันที่ 14 เมษายน 2566 งานบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

13 เมษายน 2566 วันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ

พิมพ์
ฮิต: 29

วันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ โดยนายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองคค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้มอบหมายงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อม งานพัฒนาชุมชน ร่วมจัด "โครงการวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวแห่งชาติ ประจำปี 2566" ขึ้น ร่วมด้วย ผู้นำหมู่บ้าน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงและบ้านศรีอุดม/อาสาสมัครสาธารณสุข/โรงเรียนในพื้นที่ตำบลตระกาจ/วัดบ้านตระกาจและประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุตำบลตระกาจ เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ของไทย อีกทั้งยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่ดั้งเดิม อย่าง การสรงน้ำพระที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การเล่นสาดน้ำในคนรุ่นราวคราวเดียวกัน หรือเยาว์กว่า เป็นความงดงามของประเพณี การสืบทอดจรรโลงประเพณีสงกรานต์จึงน่ารักษาคุณค่าทางใจ ความมีน้ำใจ การมีสัมมาคารวะและกตัญญู การช่วยเหลือเกื้อกูลต่อธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่คู่คนไทยต่อไป โดยได้ดำเนินโครงการฯ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

พิมพ์
ฮิต: 27

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ โดยนายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ มอบหมายงานให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 โดยเป็นการร่วมบูรณาการระหว่างผู้นำชุมชน อาสาสมัคร อปพร. หน่วยกู้ชีพตำบลตระกาจ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ภายใต้หัวข้อ "วิถีชีวิตใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ในการนี้ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานตามระเบียบและข้อสั่งการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินการและประสานงานให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการและให้ความช่วยเหลือประชาชน ในการนี้ด้วย โดยได้ดำเนินการ ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมเตรียมความพร้อมความปลอดภัยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

พิมพ์
ฮิต: 29

วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ โดยนายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ พร้อมพร้อมบุคลากร อบต.ตระกาจ/ฝ่ายปกครอง โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ฝ่ายความมั่นคง โดย ตัวแทน อปพร. /หน่วยงานสาธารณสุข โดยตัวแทน อสม.ประจำหมู่บ้าน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อเตรียมการตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 โดยได้ดำเนินการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

(นายภัทธศาสน์  มาสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

สายด่วนนายก(08-6873-8762)

line

 

(นายศักดา เทียมทัศน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

 สายด่วนปลัด(08-1999-1852)

 line

นายภัทธศาสน์  มาสกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงาน อบต.ตระกาจ

ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ทุกเทศกาล

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

line

 

dla
e-laas
e-plan
ele
info
kortor
ppc logo

ช่องทางการตอบแบบ (EIT) อบต.ตระกาจ

https://itas.nacc.go.th/go/eit/6auvbh

 

email-logo

สถิติผู้เยี่ยมชม

1981905
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
819
535
3265
1968759
30190
32023
1981905
IP คุณคือ : 3.235.147.50
Server Time: 2023-05-31 23:11:15

ข่าวสารล่าสุด

นโยบายคุกกี้ : เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (http://www.trakaj.go.th/) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้แล้ว

ติดต่อ อบต.ตระกาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
95 หมู่ที่ 12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์/โทรสาร 045-826208
email : sarabun@trakaj.go.th

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ | Facebook