กิจกรรม

ประชุมบุคลากร อบต.ตระกาจ ประจำเดือนมกราคม 2565

พิมพ์
ฮิต: 11

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้ดำเนินการจัดการประชุมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ประจำเดือนมกราคม 2565 ในการประชุมฯครั้งนี้ นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้มอบหมายแนวทางในการปฎิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ภายใต้มาตราการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจครั้งแรก

พิมพ์
ฮิต: 21

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสภาครั้งแรกขององค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ร่วมด้วย นางสาวนัยนา แหล่งหล้า ท้องถิ่นอำเภอกันทรลักษ์ นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจพร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจร่วมต้อนรับในการนี้ ภายใต้มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

พิมพ์
ฮิต: 15

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กู้ชีพ อบต.ตระกาจ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 เพื่อสกัดจุดเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน ภายใต้แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
*แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 และ อบต.ตระกาจ 045-826208
องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ขอให้ทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 สุข ปลอดภัย ไร้ COVID-19 กันทุกท่านคะ/ครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ครั้งที่ 4/2564

พิมพ์
ฮิต: 18

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ครั้งที่ 4/2564 ขึ้น ณ อาคารโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตระกาจ

พิมพ์
ฮิต: 17

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ร่วมกับ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตระกาจ ได้จัดการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายภาพ เพื่อส่งเสริมชุมชนให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมกิจกรรมทางกายทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติและระดับสากล นอกจากการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันแล้ว ยังจะต้องดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และพื้นที่สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้มีกิจกรรมทางกายเป็นวิถีชีวิต โดยได้ดำเนินการจัดการประชุมฯ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารสว่นตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง

พิมพ์
ฮิต: 22

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้ดำเนินการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งหน่วยที่ 1 - 14 หน่วยเลือกตั้งในเขตตำบลตระกาจ โดยได้ดำเนินการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งฯ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)ฯ 26/11/64

พิมพ์
ฮิต: 49

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจได้ดำเนินโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง (รปภ.) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 (หน่วยที่ 1 - 7) และรุ่นที่ 2 (หน่วยที่ 8 – 14) ภายใต้มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมเดินรณรงค์ เชิญชวน ประชาชนตำบลตระกาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ

พิมพ์
ฮิต: 58

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจพร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ เชิญชวน ประชาชนตำบลตระกาจที่มีสิทธิเลือกตั้งฯไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส อย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะคะ/ครับ????

โครงการ 365 วัน ตำบลตระกาจร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

พิมพ์
ฮิต: 42

โครงการ 365 วัน ตำบลตระกาจร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และประชาชนทั่วไปตำบลตระกาจ ได้ดำเนินการจัดการอบรม "โครงการ 365 วัน ตำบลตระกาจร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2564" โดยการจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั่วไป โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้มาตราการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19(COVID-19) ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564

พิมพ์
ฮิต: 53

ด้วยคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นประจำปีของชาติ และเป็นวัน "รักต้นไม้ประจำปีของชาติ" นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564" ด้วยการปลูกต้นไม้และตัดแต่งกิ่งไม้ให้สวยงาม เป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าไม้ให้มีความร่มรื่นและสวยงามคงอยู่ต่อไป โดยได้ดำเนินกิจกรรม ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

(นายภัทธศาสน์  มาสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

(นายศักดา  เทียมทัศน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

dla
e-laas
e-plan
ele
info
kortor
ppc logo

ช่องทางการตอบแบบ (EIT)

email-logo

สถิติผู้เยี่ยมชม

1436160
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
562
1623
562
1428932
18700
21015
1436160
IP คุณคือ : 54.161.98.96
Server Time: 2022-01-23 19:08:12

ข่าวสารล่าสุด

ติดต่อ อบต.ตระกาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
95 หมู่ที่ 12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์/โทรสาร 045-826208
email : admin@trakaj.go.th

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ | Facebook

complain1