กิจกรรม

ต้อนรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พิมพ์
ฮิต: 41

วันที่ 18 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ร่วมกับคณะส่วนราชการ และภาคเอกชน องค์กรประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมต้อนรับคณะดูงานการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ รับฟังการบรรยายจากชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน เกี่ยวกับข้อมูลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวห้วยตามาย เพื่อศึกษาดูศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ร่วมกับคณะส่วนราชการ และภาคเอกชน องค์กรประชาชนในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในพื้นที่ตำบลตระกาจเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่อไป

ประชุมมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ

พิมพ์
ฮิต: 29

วันที่ 10 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้ดำเนินการจัดการประชุมมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลัษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมกิจกรรม "โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลผู้พิการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

พิมพ์
ฮิต: 30

วันที่ 5 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลผู้พิการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดย ชมรมคนพิการตำบลตระกาจ ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น(หลังเก่า) โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อำนวยความสะดวกด้านสถานที่แก่เจ้าหน้าที่ ประชาชนตำบลตระกาจ ตำบลภูเงิน ตำบลจานใหญ่ ในการดำเนินการรับลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ"

พิมพ์
ฮิต: 37

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น - 17.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้อำนวยความสะดวกด้านสถานที่แก่เจ้าหน้าที่ ประชาชนตำบลตระกาจ ตำบลภูเงิน ตำบลจานใหญ่และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง ในการดำเนินการรับลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำหรับกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์ ( Smart Phone ) และไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อคัดเลือกสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น 2564

พิมพ์
ฮิต: 37

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหารเพื่อคัดเลือกสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

สำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปี 2564

พิมพ์
ฮิต: 40

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้ดำเนินการออกสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปี 2564 และเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านพวงพะยอม ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ครั้งที่ 1/2564

พิมพ์
ฮิต: 32

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

อวยพรปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย พ.ศ.2564

พิมพ์
ฮิต: 31

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ร่วมอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2564 ท่านนายกแสวง อินทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ เพื่อขอพรเป็นศิริมงคลแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

บริการประชาชนในป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม๋ พ.ศ.2564

พิมพ์
ฮิต: 107

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครกู้ชีพตำบลตระกาจ ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน และให้คำแนะนำเบื้องต้นในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในขณะนี้ โดยได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 3/2563

พิมพ์
ฮิต: 93

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 8/2563 ขึ้น โดยนายแสวง อินทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชนตำบลตระกาจได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯในครั้งนี้ด้วย โดยได้ดำเนินการจัดโครงการฯ ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

dla
e-laas
e-plan
ele
info
kortor
ppc logo

ช่องทางการตอบแบบ (EIT)

email-logo

สถิติผู้เยี่ยมชม

1259506
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
464
452
4848
1249527
11681
26621
1259506
IP คุณคือ : 3.235.25.169
Server Time: 2021-04-18 20:21:34

ข่าวสารล่าสุด

ติดต่อ อบต.ตระกาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
95 หมู่ที่ 12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์/โทรสาร 045-826208
email : admin@trakaj.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100021687999946

complain1